En acompliment del que estableix la Llei 26/2006, de 27 de Juliol, de Mediació en Assegurances i Reassegurances Privades, li proporcionem expressament la informació i li sol·licitem les autoritzacions necessàries que relacionem a continuació:

Dades de la Corredoria d'Assegurances:
Nonell i Canals, S.L.L. amb domicili a Rbla de Sant Andreu, 1-3 de Ripollet. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 31783, Foli 37 Full B-200637 Inscripció I CIF B 61969325 Inscrita al Registre de la DGPF de la Generalitat de Catalunya amb el núm. J174GC Concertada L'assegurança de Respònsabilitat Civil, d'acord amb la Llei 9/1992 de 30 d' Abril. Adaptat: Assegurança de R.C. i de Caució d'acord amb la Llei 26/2006 de 27 de juliol. D'acord amb l'article 26 de la Llei 26/2006, de 27 de Juliol, de Mediació en Assegurances i Reassegurances Privades, i en la nostra qualitat de Corredoria d'Assegurances, manifestem que les ofertes efectuades, base de les seves polisses, són conseqüència del nostre assesorament independent i objetiu, basat en l'anàlisi d'Assegurances del mateix ram efectuat en diferents entitats asseguradores, i que son segons el nostre criteri professional, les que millor s'adapten a les seves necessitats, tenin en compte, tant l'informació aportada com la nostra experiència. Com a conseqüència del que disposa l'article 5g) de la Llei 26/2006, el prenedor autoritza a analitzar les cobertures en aquell moment i a sol·licitar en el seu nom un nou contracte sobre el risc assegurat, en el supòsit de que l'ara subscrit fora anul·lat unilateralment per l'Asseguradora.

Servei d'Atenció al Client:
Amb la firma del present document li comuniquem que d'acord amb la legislació vigent, aquesta Corredoria disposa d'un Servei d'Atenció al Client ( Ap.de Correus,53 - 28002 Madrid) cliente@quejasyreclamaciones.com per a qualsevol queixa i/o reclamació.

Protecció de Dades:
D'acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les seves dades personals seran incloses en una base de dades, amb la finalitat de permetre una eficaç acompliment de la nostra activitat profesional i comercial d'assessorament, assistencia i Mediació en Assegurances. Vostè ens autoritza expressament a cedir les seves dades personals, a entitats asseguradores i a entitats professionals ( Corredories d'assegurança, advocats, perits,...) per les que es vagin a mediar els seus contractes d'assegurancers o gestionar les seves reclamacions de sinistres. Te dret a accedir a les dades facilitades, demanar la seva rectificació o cancel·lar-les, aixi com oposar-se al seu tractament, dirigint-se per escrit a aquesta Corredoria.